Home

በኢምባኮ የስነምግባር መከታተያ አገልግሎት የጥቆማ መቀበያ

በአማርኛ የሚያስገቡ ከሆነ በ “NYALA” ፎንት ተጠቅመው ካላስገቡ ፤ መረጃውን ማግኘት አንችልም፤
ስም(ግዴታ አይደለም(Anonymous) ይበሉ!)
አድራሻ
የስራ ሃላፊነት (ግዴታ አይደለም(Anonymous) ይበሉ!)
ተፈጸመ የተባለው ድርጊት ጥቆማ ይዘት ምንድን ነው
ድርጊት የፈጸመው አካል የስራ ክፍል
ድርጊት የፈጸመው አካል ሃላፊነት/የስራ ድርሻ
ድርጊቱ የተፈጸመበት ቀን
ድርጊቱ የተፈጸመበት ቦታ
ድርጊቱ የተፈጸመበት ሰአት
በድርጊቱ የተጠቆሙ ሰዎች ያገኙት ጥቅም
በድርጊቱ የተጎዱ ሰዎች/የደረሰ ጥፋት
ስለድርጊቱ መፈጸም የሚያስረዱ ማስረጃዎች ካሉ የት ቦታ እንደሚገኙ
ይህ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ለሌላ ሃላፊ (ክፍል) ቀርቦ ከሆነ ይግለጹ
ጉዳዩ ለሌላ ሃላፊ (ክፍል) ቀርቦ ከሆነ ምን ዕርምጃ ተወሰደ